La Junta Gestora

El Casal de Barri Cardener és un equipament municipal en règim de gestió ciutadana, és a dir, són les entitats membres del Casal les encarregades de gestionar-lo a través d’una associació paraigües anomenada Associació d’Entitats Cardener. Aquesta associació consta d’una Junta Gestora encarregada de dirigir la globalitat de l’equipament, la qual es conforma per les entitats del Casal, que actualment són tres: l’Associació de Gent Gran Pau Casals, l’Associació de Dones Ciberdona i l’Agrupament Escolta Roland Philipps.

De manera periòdica, ja que els mandats tenen una duració de tres anys, es du a terme una votació per tal de distribuir els càrrecs entre les tres associacions: Presidència, Tresoreria i Secretaria. Actualment, els càrrecs estan distribuïts de la següent manera:

 • Presidència – Associació de Gent Gran Pau Casals
 • Tresoreria – Associació de Dones Ciberdona
 • Secretaria – Agrupament Escolta Roland Philipps.

La Junta Gestora es reuneix un cop al mes, tot i que té flexibilitat per adaptar-se a les circumstàncies de cada moment. Cada dues reunions també hi assisteixen la Tècnica del Barri de La Salut i la Consellera del Districte de Gràcia per tal d’assegurar una comunicació fluida amb l’Ajuntament.

Conformació de la Junta Gestora

La Junta Gestora està conformada per sis persones fixes i voluntàries, és a dir, dos representats de cada entitats membre. Tal com s’ha explicat anteriorment, aquestes persones ostenten aquest càrrec durant tres anys i, per tant, durant aquest període de temps la seva assistència no varia.

 • Membres de la Junta Gestora:
 • Presidència – Marta Mulet [Associació de Gent Gran Pau Casals] 
 • Tresoreria – Angel Martín [Associació de Dones Ciberdona]
 • Secretaria – Gerard Gil [Agrupament Escolta Roland Philipps]
 • Vocal – Emilio Martínez [Associació de Gent Gran Pau Casals]
 • Vocal – Ana Robles [Associació de Dones Ciberdona]
 • Vocal – Sofia de la Torre [Agrupament Escolta Roland Philipps]

 • Persones convidades:
 • Puri Alba – Presidenta de l’Associació de Dones Ciberdona
 • Mònica Oriola – Tècnica de Barri de La Salut (cada 2 mesos)
 • Mercè Saltor – Consellera del Districte de Gràcia (cada 2 mesos)

L’equip tècnic

L’equipament compta amb dues figures fixes que treballen a jornada completa per al bon funcionament del dia a dia del Casal:

 • Consergeria – Gemma Gil
 • Dinamització comunitària – Itziar Pérez

A part, el Casal també compta amb una plantilla de 14 talleristes contractats per desenvolupar els tallers trimestrals i de 2 talleristes voluntaris.